fri2.jpg (24396 byte) ham.jpg (11921 byte)

.... Beppe,

I3LPO, un po' meno

Rudy,

IW3FTK, se la spassa ....

fri1.jpg (18191 byte)