Pagina 1
Malga M Corno 1300m slm SuperVozelj IR3UCH Accessi: 432.575Mhz... Malga M Corno 1300m slm SuperVozelj IR3UCH Accessi: 432.575Mhz... Malga M Corno 1300m slm SuperVozelj IR3UCH Accessi: 432.575Mhz... Malga M Corno 1300m slm SuperVozelj IR3UCH Accessi: 432.575Mhz... Malga M Corno 1300m slm SuperVozelj IR3UCH Accessi: 432.575Mhz... Malga M Corno 1300m slm SuperVozelj IR3UCH Accessi: 432.575Mhz... Malga M Corno 1300m slm SuperVozelj IR3UCH Accessi: 432.575Mhz... BBS Sezione ARI Valdagno IR3BQ-8 Accessi: 144.975 1200baud AFSK... BBS Sezione ARI Valdagno IR3BQ-8 Accessi: 144.975 1200baud AFSK... 38400 Manchester Link 38400 Manchester Link 38400 Manchester Link 38400 Manchester Link 38400 Manchester Link 38400 Manchester Link Loc Cerealto ITANET IR3BN Loc Cerealto ITANET IR3BN Loc Cerealto ITANET IR3BN Loc Cerealto ITANET IR3BN Loc Cerealto ITANET IR3BN Loc Cerealto ITANET IR3BN Loc Cerealto ITANET IR3BN PacketCam Monte Corno Visibile... PacketCam Monte Corno Visibile... 28Km 28Km 1Mbps BPSK Verso Monte Pizzoc 28Km 28Km 1Mbps BPSK Verso Monte Pizzoc 28Km 1Mbps BPSK 28Km 1Mbps BPSK Vicenza 45m slm SuperVozelj IR3UCG Accessi: 144.875 Mhz FM... Vicenza 45m slm SuperVozelj IR3UCG Accessi: 144.875 Mhz FM... Vicenza 45m slm SuperVozelj IR3UCG Accessi: 144.875 Mhz FM... Vicenza 45m slm SuperVozelj IR3UCG Accessi: 144.875 Mhz FM... Vicenza 45m slm SuperVozelj IR3UCG Accessi: 144.875 Mhz FM... Vicenza 45m slm SuperVozelj IR3UCG Accessi: 144.875 Mhz FM... Vicenza 45m slm SuperVozelj IR3UCG Accessi: 144.875 Mhz FM... BBS Sezione ARI Vicenza IR3UCP-8 28Km 28Km 1Mbps BPSK 28Km 28Km 1Mbps BPSK Bolzano Vicentino 45m slm SuperVozelj... Bolzano Vicentino 45m slm SuperVozelj... Bolzano Vicentino 45m slm SuperVozelj... Bolzano Vicentino 45m slm SuperVozelj... Bolzano Vicentino 45m slm SuperVozelj... Bolzano Vicentino 45m slm SuperVozelj... Bolzano Vicentino 45m slm SuperVozelj... Bolzano Vicentino 45m slm SuperVozelj... Bolzano Vicentino 45m slm SuperVozelj... Bolzano Vicentino 45m slm SuperVozelj... Bolzano Vicentino 45m slm SuperVozelj... Vicenza 45m slm SuperVozelj IW3FQG Nessun accesso Vicenza 45m slm SuperVozelj IW3FQG Nessun accesso Vicenza 45m slm SuperVozelj IW3FQG Nessun accesso Vicenza 45m slm SuperVozelj IW3FQG Nessun accesso Vicenza 45m slm SuperVozelj IW3FQG Nessun accesso Vicenza 45m slm SuperVozelj IW3FQG Nessun accesso Vicenza 45m slm SuperVozelj IW3FQG Nessun accesso PacketCam Monte Falcone Visibile... PacketCam Monte Falcone Visibile... M Falcone 1700m slm SuperVozelj IR3UBU 1297.300Mhz 38400 baud... M Falcone 1700m slm SuperVozelj IR3UBU 1297.300Mhz 38400 baud... M Falcone 1700m slm SuperVozelj IR3UBU 1297.300Mhz 38400 baud... M Falcone 1700m slm SuperVozelj IR3UBU 1297.300Mhz 38400 baud... M Falcone 1700m slm SuperVozelj IR3UBU 1297.300Mhz 38400 baud... M Falcone 1700m slm SuperVozelj IR3UBU 1297.300Mhz 38400 baud... M Falcone 1700m slm SuperVozelj IR3UBU 1297.300Mhz 38400 baud... 28Km 28Km 1Mbps BPSK 28Km 28Km 1Mbps BPSK 30Km 1Mbps BPSK 30Km 1Mbps BPSK